...دلتنگی های من...
 
 
چند وقتیـــست هرچـــه می گـــردم هیـــچ حرفـــی بهتـــر از سکـــوت پیـــدا نمیکنـــــم.

نگاهـــم امـــا......
گاهـــی حـــرف میزنــد...
گاهـی فریـاد میکشــد...
و من همیشـــه بـــه دنبـــال کســـی میگــــردم

که بفهمـــد یک نگـــاه خستـــه چه میخواهــــد بگویــــد....
| دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 19:7 | ❤:...neda...:❤ |

 

ســـخت است..
سخت است درک کردن دخــتری که غـم هایـــش را خودش میـداند و دلش ..

که همه تنـــها لبـخندهایش را میبینند که حســرت میـخورند بـخاطر شاد بودنــش ...
بخاطر خنده هایــــش ... ...
و هیــچکس جز همان دختــر نمیـداند چقدر تنهاسـت ......
که چقدر میــترسد ...
از باخـتن...
از اعتمادِ بی حاصلش ...
از یــخ زدن احساس و قلبـش ...
از زندگــی ...

| دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 19:6 | ❤:...neda...:❤ |

 
باران ک میبارد دلم برایت تنگ میشود
راه میفتم بدون چتر......
من بغض میکنم ......آسمان گریه......
| دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 19:5 | ❤:...neda...:❤ |

 
 
ﺍﺯ ﺍﻭﻧﻴﻜﻪ ﻛﺎﻣﻼ ﺩﺭﻛﺖ ﻣﻴﻜﻨﻪ
احساست حس میکنه ،
ﺣﺮﻓﺎﺗﻮ ﻣﻴﻔﻬﻤﻪ ،
ﻣﻨﻈﻮﺭﺗﻮ ﺧﻮﺏ ﻣﻴﺪﻭﻧﻪ ؛
ﺑﺘﺮﺱ !
ﭼﻮﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ ﺑﺰﻧﻪ
| دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 19:4 | ❤:...neda...:❤ |

 

نمیدانم

کدام را راضی کنم

دلی که

میخواهد عاشــــــــــــــــق باشد

یا عقلی که میخواهد عاقل باشد

| دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 19:2 | ❤:...neda...:❤ |

 

 

ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ، ﻧﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﻘﻂ ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﻨﺠﺸﮏ ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮﯾﺪﻥ
ﻋﺎﺩﺗﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ . . .

| دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393 | 18:59 | ❤:...neda...:❤ |

دلگیر نشو از ادمها...نیش زدن طبیعتشان است
سال هاست که به هوای بارانی میگویند:
خراب
دیگر وای به حال من و تو...

| شنبه هشتم شهریور 1393 | 12:59 | ❤:...neda...:❤ |